Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

1.1. iPark transporto priemonių stovėjimo (toliau - Paslauga) aikštelė (toliau – Aikštelė) yra privati Aikštelės valdytojo MB Gerovės paieškos (toliau – Administratorius) teritorija.

1.2. Šios taisyklės (toliau- Taisyklės) reglamentuoja transporto priemonių parkavimą Aikštelėje. Laikoma, kad transporto priemonių valdytojai ir/ar savininkai (toliau- Klientas/ai), besinaudojantys šia Aikštele, su Taisyklėmis yra susipažinę ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Klientai įsipareigoja sumokėti už transporto priemonių parkavimą Aikštelėje Taisyklėse nustatyta tvarka ir tarifais.

1.4. Įvažiavimą į Aikštelę ir apmokėjimą už transporto priemonės parkavimą aikštelėje reglamentuoja el. puslapyje www.iPark.lt esančios taisyklės.

1.5. Įvažiuoti į Aikštelę leidžiama tik registruotoms transporto priemonėms i) el. puslapyje www.iPark.lt sumokėjusioms už parkavimą, ii) ir kurių valstybinis registracijos numeris yra patvirtintas jam skirtoje vietoje (KET 237 punktas) ir aiškiai matomas (KET 4 priedas, 1 punktas).

1.6. Minimalus parkavimo Aikštelėje laikas yra 1 para.

1.7. Transporto priemonės turi būti statomos vadovaujantis Aikštelėje esančiu ženklinimu. Draudžiama statyti ir/ar palikti stovėti transporto priemones pažeidžiant KET dėl transporto priemonių parkavimo.

1.8. Klientai, atlikdami manevrus Aikštelėje, privalo vadovautis KET. Atkreiptinas dėmesys į „dešinės rankos“ taisyklę.

1.9. Administratorius neatsako už transporto priemonių ir juose esančių daiktų saugumą. Klientas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sagadinimą ir privalo visiškai atlyginti padarytą žalą.

1.10. Klientas gali pakeisti rezervuotos Paslaugos periodą, likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki Paslaugos teikimo pradžios informuodamas iPark.lt administraciją el. paštu info@ipark.lt arba telefonu +370 616 07381. Rezervacijos periodo pakeitimas galimas tik tada, kai Kliento pasirinktu nauju periodu aikštelėje yra vietos.

1.11. Pasibaigus Paslaugos rezervavimo periodui ir nepasinaudojus Paslaugomis arba rezervacijos periodo nepakeitus šių Taisyklių 1.10. punkte nurodyta tvarka, už Paslaugą sumokėti pinigai Klientui nėra gražinami.

1.12. Klientas gali atšaukti Paslaugų rezervaciją, likus ne mažiau kaip 5 paroms iki rezervacijos periodo pradžios informavęs iPark administraciją el. paštu info@ipark.lt arba telefonu +370 616 07381. Klientas privalo sumokėti Administratoriui 30 (trisdešimties) procentų už Paslaugas sumokėtos kainos dydžio baudą dėl atšauktos Paslaugų rezervacijos Administratoriaus patirtiems minimaliems nuostoliams atlyginti. Bendrovė turi teisę gautas iš Vartotojo sumas be papildomo pranešimo Vartotojui užskaityti Baudos sumokėjimui.

2. Naudojimo instrukcija

2.1. Norėdami įvažiuoti į Aikštelę skambinkite telefono numeriu, nurodytu ant kelio užtvaro. Skambinant nurodytu numeriu reikia palaukti kvietimo signalo ir skambučio atmetimo signalo. Sistema identifikavusi Jūsų telefono numerį, jį susieja su Jūsų transporto priemonės valstybiniu numeriu ir užtvaras pakeliamas. Galite įvažiuoti į Aikštelę. Skambindami nurodytu numeriu patvirtinate, jog esate susipažinę su naudojimo Aikštele taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

3. Atsakomybė

3.1. Klientui nesilaikant Taisyklių 1.5 punkto reikalavimų, Administratorius teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pašalinti transporto priemonę iš Aikštelės. Visos priverstinio transporto priemonės pašalinimo iš Aikštelės išlaidos ir kitokios neigiamos pasekmės (įskaintant baudas, transporto priemonės saugijimo specialioje aikštelėje išlaidas ir kt.) tenka Klientui. Be to, Kliento tranpsorto priemonei gali būti uždrausta įvažiuoti į Aikštelę.

3.2. Klientui draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, kuriais gali būti siekiama išvengti prievolės atsiskaityti už transporto priemonės parkavimą Aikštelėje ( bandymas įvažiuoti ar išvažiuoti paskui kitą transporto priemonę ir kt.).