Pirkuma noteikumi

1. Ogólne Warunki

1.1. Parking iPark (zwany dalej „Parkingiem”) jest prywatnym obszarem zarządzanym przez MB Gerovės paieškos (zwany dalej „Administratorem”).

1.2. Niniejsze zasady (zwane dalej „Zasadami”) regulują parkowanie pojazdów na Parkingu. Uważa się, że właściciele pojazdów i/lub posiadacze (zwani dalej „Klientami”), korzystając z tego Parkingu, zapoznali się z Zasadami i zobowiązują się do ich przestrzegania.

1.3. Klienci zobowiązują się zapłacić za parkowanie pojazdów na Parkingu zgodnie z zasadami i taryfami określonymi w tych Zasadach.

1.4. Wejście na Parking i opłata za parkowanie pojazdu regulowane są zasadami dostępnymi na stronie internetowej www.iPark.lt.

1.5. W przypadku pytań Klienta dotyczących interpretacji lub stosowania Zasad, Klient może skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu +370 664 42120 lub adresem e-mail info@ipark.lt.

1.6. Na Parking mogą wjeżdżać tylko zarejestrowane pojazdy i) opłacające parking na stronie www.iPark.lt, ii) których numer rejestracyjny jest potwierdzony na wyznaczonym miejscu (punkt 237 przepisów ruchu drogowego) i jest wyraźnie widoczny (załącznik 4 do przepisów ruchu drogowego, punkt 1).

1.7. Minimalny czas postoju na Parkingu wynosi 1 dzień. Dzień rozpoczyna się o godzinie 00:00 i kończy o 23:59 (po upływie 24 godzin).

1.8. Pojazdy muszą być parkowane zgodnie z oznaczeniami na terenie Parkingu. Zakazane jest parkowanie lub pozostawianie pojazdów w sposób naruszający przepisy ruchu drogowego dotyczące parkowania pojazdów.

1.9. Klienci, manewrując na terenie Parkingu, muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Zwraca się uwagę na zasadę „ruchu prawostronnego”.

1.10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pojazdów i przedmiotów w nich znajdujących się. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone na terenie Parkingu i musi w pełni zrekompensować powstałe szkody.

2. Rezerwacja Usług

2.1. Klient ma prawo dokonać wcześniejszej rezerwacji usługi po zapoznaniu się z tymi Zasadami opublikowanymi na stronie internetowej.

2.2. Rezerwacja wymaga wcześniejszej opłaty. Aby dokonać rezerwacji, potrzebny jest numer telefonu Klienta, numer rejestracyjny pojazdu i adres e-mail (preferowany, ponieważ na niego zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji z szczegółowymi informacjami o przyjeździe i zamówieniu).

2.3. Dane Klienta wprowadzone podczas rezerwacji są przechowywane w bazie danych ipark.lt w celu świadczenia usługi. Administrator nie udostępnia danych klienta osobom trzecim, chyba że wymaga tego organ państwowy na podstawie przepisów prawa Republiki Litewskiej.

2.4. Potwierdzenie rezerwacji usługi, informacje o przyjeździe na Parking i korzystaniu z niego są podane w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail klienta.

2.5. Klient może bezpłatnie zmienić okres rezerwacji lub anulować rezerwację, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem okresu zarezerwowanej usługi, kontaktując się z administracją pod adresem e-mail info@ipark.lt lub telefonem +370 664 42120.

2.6. Po anulowaniu rezerwacji mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, Klientowi zostanie zwrócona cała wcześniej uiszczona suma za rezerwację. Skontaktowanie się z administracją ipark.lt później niż 24 godziny przed rozpoczęciem terminu rezerwacji lub nie skorzystanie z usługi nie skutkuje zwrotem pieniędzy dla klienta.

3. Instrukcja Obsługi

3.1. Aby wjechać na Parking, zadzwoń na numer telefonu podany na szlabanie. Dzwoń pod podany numer i poczekaj na sygnał zaproszenia oraz sygnał odrzucenia. Po zidentyfikowaniu numeru telefonu system łączy go z numerem rejestracyjnym pojazdu, a szlaban zostaje podniesiony. Możesz wjechać na Parking. Dzwoniąc pod podany numer, potwierdzasz, że zapoznałeś się z zasadami korzystania z Parkingu i zobowiązujesz się ich przestrzegać.

4. Odpowiedzialność

4.1. Jeśli Klient nie przestrzega Zasad pkt. 1.5, Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ma prawo usunąć pojazd z Parkingu. W takim przypadku wzywana jest policja, a wszystkie koszty związane z przymusowym usunięciem pojazdu z Parkingu, a także inne negatywne konsekwencje (w tym grzywny, koszty zabezpieczenia pojazdu na specjalnym obszarze itp.) ponosi Klient. Ponadto pojazdowi Klienta może być zakazane wjazd na Parking.

4.2. Klientowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uniknięcie obowiązku zapłaty za parkowanie pojazdu na Parkingu (próba wjazdu lub wyjazdu za innym pojazdem itp.).